Algemene voorwaarden van Gurp Bloemen

Artikel 1 Definitie
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- De bloemist: De bloemist handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op deze website staan.
- Afnemer: Een consument of bedrijf dat gebruik maakt van aanbiedingen en/of diensten van De bloemist en op deze manier een overeenkomst aangaat met De bloemist.
- Begunstigde: De persoon of het bedrijf dat van de afnemer een boeket of ander artikel ontvangt die dat via De bloemist heeft besteld.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door De bloemist aangegaan met derden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de bepalingen van de Verkoop/ en Leveringsvoorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Bij het bestellen bij De bloemist en het uitvoeren van de betaling, accepteert de afnemer de algemene voorwaarden en ontstaat een bindende koopovereenkomst. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en zullen na ondertekening van beide partijen als aanvulling op de Algemene Voorwaarden worden geaccepteerd.

Artikel 3 Aanbiedingen / Overeenkomsten
Alle door of namens De bloemist in dag- of weekbladen, het Internet, brieven gedane aanbiedingen terzake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor De bloemist op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4 Overmacht
Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet De bloemist dit de koper zo snel mogelijk per telefoon met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. De bloemist kan in geval van overmacht - na overleg met de afnemer - de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden: te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven belemmerende maatregelen van overheidswege geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productie apparaat van -of werkstakingen of uitsluiting in - het De bloemist of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten worden betrokken storingen op internetcomputers en -servers en/of telefoonverbindingen die bestellingen via het internet stagneren, en/of extreme weersomstandigheden.

Artikel 5 Levering
1. De levering wordt steeds geacht te geschieden op het bedrijf van De bloemist of via een lokale bloemist, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de begunstigde geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.
2. Het middel van vervoer en de wijze van uitvoering van de bestelling wordt naar beste weten gekozen. De bloemist zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen dat aan De bloemist opzet of grove schuld te verwijten valt.
3. Overeengekomen leveringstijden zullen door De bloemist zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt De bloemist niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.
4. Wanneer de levering één werkdag later wordt bezorgd dan overeengekomen, kan De bloemist besluiten de verzendkosten aan de afnemer te crediteren. Dit zal per situatie beoordeeld worden. Vertraging in de levering van één werkdag geeft de afnemer niet het recht de opdracht te annuleren.
5. De bloemist behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren indien de afnemer nog openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. De bloemist is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de afnemer ten gevolge van het niet leveren.
6. Wanneer blijkt dat uw bestelling retour komt omdat de begunstigde bijvoorbeeld uit het ziekenhuis is ontslagen of op vakantie blijkt te zijn of wellicht verhuisd is, geeft dit geen recht op nieuwe levering op een ander adres, of om uw bestelling te annuleren. De bloemist is niet verantwoordelijk voor eventueel onjuist opgegeven adresgegevens door de afnemer. Uw bestelling wordt uitgevoerd conform uw verzoek, u dient uzelf ervan te verzekeren of de persoon niet op vakantie is of dat het adres nog wel klopt.
7. Afnemer gaat ermee akkoord dat indien de begunstigde niet thuis is, dan wel niet open doet het product bij een van de buren zal worden afgegeven indien mogelijk.
8. Vertraging van 1 of meer dagen in de aflevering doordat de begunstigde niet thuis is en hierdoor het product niet (tijdig) afgeleverd kan worden geven de afnemer niet het recht de opdracht te annuleren of het recht op een nieuwe product en/of bezorging.
9. Indien de begunstigde niet thuis is kan de koerier of bloemist een schriftelijk verzoek achterlaten in de brievenbus om contact op te nemen voor een nieuwe bezorgafspraak. Indien de begunstigde niet op het schriftelijke verzoek van de bloemist of koerier reageert kan de bloemist of koerier beslissen het product na enkele dagen te vernietigen (indien het een versproduct is) of retour te sturen. Dit geeft de begunstigde en/of de afnemer niet het recht op een nieuwe levering of het annuleren van de bestelling.
10. Het product kan afwijken van de foto die op de website te zien is i.v.m. beschikbaarheid van bloemen. Dit geeft de afnemer niet het recht de bestelling te annuleren.

Artikel 6 Betaling
1. U kunt op de volgende manieren uw bestelling direct afrekenen op onze site:
- Creditcard
- iDEAL
- Op rekening (alleen bedrijven) De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijking.
2. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft De bloemist het recht de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het ogenblik dat de afnemer in verzuim is, onverminderd de aan De bloemist verder toekomende rechten.
3. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan afnemer, geschieden direct op de site (zie sub 1a) of door overschrijving op het bankrekening nummer van De bloemist.
4. Ingeval van niet, dan wel niet tijdige betaling van betaling, komen voor rekening van de afnemer alle kosten, zowel buiten gerechtelijke als de gerechtelijke kosten die De bloemist in verband met de inning van de vordering maakt waarin tevens begrepen extra administratiekosten en incassokosten.

Artikel 7 Eigendom
1. Alle geleverde producten blijven eigendom van De bloemist totdat deze volledig zijn betaald.

Artikel 8 Klachten
1. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerijproducten en andere producten.
2. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst per telefoon of e-mail te worden gemeld aan De bloemist.
3. Klachten met betrekking tot de kwaliteit dienen binnen 5 dagen na levering aan De bloemist gemeld te worden.
4. Klachten met betrekking tot de bezorging van de producten dienen binnen 48 na de oorspronkelijke bezorgdatum gemeld te worden.
5. Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de afnemer niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
6. Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen.

Artikel 9 Annuleren
1. Bestellingen voor levering binnen Nederland kunnen tot 48 uur voor aflevering geannuleerd worden. Bestellingen naar het buitenland kunnen tot 4 dagen voor aflevering geannuleerd worden.
2. Annuleringskosten bedragen 10% van het totale orderbedrag met een minimum van € 5,00. De bloemist zal zorgdragen voor een terug betaling binnen 21 dagen na de oorspronkelijke besteldatum van de order en brengt de annuleringskosten in mindering op het terug te balen bedrag.
3. Uitzondering zijn orders van bedrijven die op rekening kopen. Deze kunnen binnen de gestelde termijn van punt 1 kosteloos geannuleerd worden.

Artikel 10 Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.
2. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is eveneens het Nederlands Recht van toepassing.
3. Indien en voorzover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor de overige bepalingen van kracht blijven en beide partijen blijven binden.
4. Alle geschillen (ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen De bloemist en een in het buitenland gevestigde afnemer gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter die bevoegd is in het gebied waar De bloemist gevestigd is.

Artikel 11 Persoonsgegevens
1. Uw gegevens hebben wij nodig om uw bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen. Wij geven uw gegevens niet door aan derden. Ook krijgt u door het achterlaten van uw gegevens geen reclame bezorgd krijgen per post, e-mail of telefoon, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
2. Onze privacy statement is van toepassing.

 

Bloemen van Gurp
Van de Reijtstraat 82 
4814 NE Breda

T: 076 - 521 44 70
E: info@bloemen-vangurp.nl 

KVK: 20019968
BTW: 1404 04 764 B01

  • Vóór 12.00 besteld vandaag nog bezorgd

  • 7 dagen garantie 100% tevredenheids garantie

  • Verse bloemen Dagelijks verse bloemen

  • Veilig online betalen Via eigen bank met iDeal